HP PAVILION

Zasilacz laptopa HP Pavilion 
dm1 dm3 dm4 dv2 dv3 dv4 dv5 dv6 dv7 dv8
dv2000 dv3000 dv4000 dv5000 dv6000 dv8000 dv9000  
g6 g7 m6 tx1000 tx2000

Zasilacz HP Pavilion G6
g6-1208eg  g6-1208eg  g6-1209eg  g6-1209eg  g6-1209sa  g6-1209sa  
g6-1209sg  g6-1209sg  g6-1210ea  g6-1210ea  g6-1210sa  g6-1210sa  
g6-1210sg  g6-1210sg  g6-1210sw  g6-1210sw  g6-1214sa  g6-1214sa  
g6-1215ea  g6-1215ea  g6-1215ew  g6-1215ew  g6-1215sa  g6-1215sa  
g6-1216sa  g6-1216sa  g6-1216sg  g6-1216sg  g6-1217sa  g6-1217sa  
g6-1217sg  g6-1217sg  g6-1218sg  g6-1218sg  g6-1219sg  g6-1219sg  
g6-1220sa  g6-1220sa  g6-1221ew  g6-1221ew  g6-1221sg  g6-1221sg  
g6-2000sw  g6-2000sw  g6-2001sw  g6-2001sw  g6-2007sg  g6-2007sg  
g6-2009sg  g6-2009sg  g6-2010sw  g6-2010sw  g6-2011sa  g6-2011sa  
g6-2020sg  g6-2020sg  g6-2020sw  g6-2020sw  g6-2022sa  g6-2022sa  
g6-2025sa  g6-2025sa  g6-2025sg  g6-2025sg  g6-2026sa  g6-2026sa 

Zasilacz HP Pavilion G7
g7-1000sa  g7-1002sa  g7-1004sa  g7-1005sw  g7-1010sw  g7-1020sw  
g7-1050sa  g7-1054sa  g7-1101sa  g7-1110sw  g7-1120sw  g7-1130ew  
g7-1150sa  g7-1151sa  g7-1204sa  g7-1205sw  g7-1210sw  g7-1220sw   
g7-1357sa  g7-1358ea  g7-1358sa  g7-1375ea  g7-1375sa  g7-2030sw  
g7-2040sw  g7-2050sa  g7-2051sa  g7-2054sa  g7-2060sw  g7-2070sw  
g7-2100sa  g7-2105sw  g7-2150sa  g7-2152sa  g7-2153sa  g7-2200ew  

Zasilacz HP Pavilion DV6

dv6-1000eg  dv6-1005ea  dv6-1010ea  dv6-1013ea  dv6-1050en  dv6-1110eg  
dv6-1110ew  dv6-1115ew  dv6-1120eg  dv6-1120ew  dv6-1120sa  dv6-1125eg  
dv6-1430sw  dv6-2002ew  dv6-2005sg  dv6-2005sw  dv6-2006eg  dv6-2010ea  
dv6-2010sa  dv6-2010sg  dv6-2011eg  dv6-2012eg  dv6-2015eg  dv6-2015sg  
dv6-3005sa  dv6-3005sw  dv6-3010sg  dv6-3010sw  dv6-3011sg  dv6-3012eg  
dv6-3290ew  dv6-3298ea  dv6-3298eg  dv6-3299ea  dv6-3299eg  dv6-3300sg  
dv6-6000eg  dv6-6001ea  dv6-6001eg  dv6-6001sa  dv6-6001sg  dv6-6002eg    
dv6-7051ea  dv6-7051sa  dv6-7053ea  dv6-7060sw  dv6-7061sa  dv6-7063ea 
dv6-7063sa  dv6-7070ew  dv6-7070sw  dv6-7104ea

Zasilacz HP Pavilion DV7

dv7-1000ea  dv7-1000eg  dv7-1001ea  dv7-1001eg  dv7-1002ea  dv7-1003ea  
dv7-1004ea  dv7-1005eg  dv7-1008eg  dv7-1010eg  dv7-1010el  dv7-1015eg  
dv7-1017eg  dv7-1018eg  dv7-1020ea  dv7-1020eg  dv7-1020ew  dv7-1025eg  
dv7-1029eg  dv7-1030eg  dv7-1030en  dv7-1040ew  dv7-1045eg  dv7-1050ea  
dv7-1050eg  dv7-1055ea  dv7-1060eg  dv7-1060en  dv7-1060ew  dv7-1070eg  
dv7-1080ew  dv7-1090en  dv7-1100eg  dv7-1103ea  dv7-1105ea  dv7-1105eg  
dv7-1106eg  dv7-1107ea  dv7-1110ea  dv7-1110eg  dv7-1112eg  dv7-1115eg  
dv7-1118eg  dv7-1120eg  dv7-1120ew  dv7-1122eg  dv7-1123eg  dv7-1125ea  
dv7-1125eg  dv7-1130ea  dv7-1130eg  dv7-1130ew  dv7-1131eg  dv7-1132eg  
dv7-1135ea  dv7-1140eg  dv7-1140en  dv7-1140ew  dv7-1145eg  dv7-1150eg  
dv7-1150ew  dv7-1160eg  dv7-1165eg  dv7-1166eg  dv7-1170eg  dv7-1172eg  
dv7-1175eg  dv7-1180eg  dv7-1185eg  dv7-1190eg  dv7-1195eg  dv7-1196eg  
dv7-1198eg  dv7-1199eg  dv7-1199ew  dv7-1200eg  dv7-1201eg  dv7-1204eg  
dv7-1205eg  dv7-1210ea  dv7-1210eg  dv7-1211ea  dv7-1212ea  dv7-1213ea  
dv7-1214ea  dv7-1215eg  dv7-1220eg  dv7-1220ew  dv7-1230eg  dv7-1230ew 
dv7-1250eg  dv7-1250en  dv7-1251eg  dv7-1252eg  dv7-1260ew  dv7-1262eg  
dv7-1270eg  dv7-1280eg  dv7-1280ew  dv7-1289eg  dv7-1290eg  dv7-1299ew  
dv7-1424nr  dv7-2005eg  dv7-2010eg  dv7-2011eg  dv7-2015eg  dv7-2016eg  
dv7-2017eg  dv7-2022eg  dv7-2023eg  dv7-2025eg  dv7-2030ea  dv7-2033eg  
dv7-2034eg  dv7-2035eg  dv7-2036eg  dv7-2037eg  dv7-2045ea  dv7-2045eg  
dv7-2046eg  dv7-2050ea  dv7-2055eg  dv7-2055ew  dv7-2060eg  dv7-2065eg  
dv7-2070ea  dv7-2070eg  dv7-2070ew  dv7-2075eg  dv7-2080eg  dv7-2080ew  
dv7-2090eg  dv7-2100eg  dv7-2110eg  dv7-2110sa  dv7-2112eg  dv7-2115eg  
dv7-2120eg  dv7-2120sa  dv7-2125eg  dv7-2130eg  dv7-2133eg  dv7-2140eg  
dv7-2142eg  dv7-2143sg  dv7-2145eg  dv7-2150eg  dv7-2155eg  dv7-2155ew 
dv7-2160eg  dv7-2165sg  dv7-2170eg  dv7-2175eg  dv7-2180eg  dv7-2180ew  
dv7-2210eg  dv7-2212eg  dv7-2215eg  dv7-2215sa  dv7-2220eg  dv7-2225sg 
dv7-2230ea  dv7-2230eg  dv7-2230sa  dv7-3005eg  dv7-3005ew  dv7-3007sg 
dv7-3010eg  dv7-3010ew  dv7-3010sg  dv7-3015eg  dv7-3015ew  dv7-3020ea  
dv7-3020eg  dv7-3020ew  dv7-3020sa  dv7-3021ea  dv7-3030eg  dv7-3030ew  
dv7-3050eg  dv7-3080eg  dv7-3090eg  dv7-3101ea  dv7-3101sa  dv7-3105ea  
dv7-3105sw  dv7-3110ea  dv7-3110eg  dv7-3110sg  dv7-3110sw  dv7-3111ea 
dv7-3112ea  dv7-3112sa  dv7-3115ea  dv7-3115ew  dv7-3120eg  dv7-3120ew  
dv7-3125eg  dv7-3125sg  dv7-3126eg  dv7-3127eg  dv7-3128eg  dv7-3130eg  
dv7-3130ew  dv7-3135eg  dv7-3140eg  dv7-3150sg  dv7-3160eg  dv7-3170eg 
dv7-3180sg  dv7-3190eg  dv7-3195eg  dv7-4005sw  dv7-4010sg  dv7-4010sw